Galenski lekovi

Znanje i iskustvo u izradi galenskih lekova stečeno u toku četrdesetogodišnjeg postojanja, usaglašavajući se sa najnovijim zahtevima i propisima, upotpunili smo 01.10.2012. dobijanjem rešenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije o registraciji Galenske laboratorije Apoteke Niš za izradu čvrstih, polučvrstih i oblikovanih galenskih lekova i registraciji laboratorije za kontrolu kvaliteta.

Galenski lekovi se izrađuju po oficinalnim proskripcijama iz Magistralnih formula i u skladu su sa važećim Pravilnikom o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini (Sl.gl.RS br.85/2011).  Spisak registrovanih galenski lekova.pdf.

Za izradu galenskih lekova se koriste sirovine i ambalaža koji poseduju odgovarajuće sertifikate. Kvalitet galenskog leka se kontroliše u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta gde se dodatno kontrolišu polazne sirovine. Mikrobiološku kontrolu kvaliteta galenskog leka na osnovu ugovorene kontrole kontroliše Farmaceutski fakultet u Beogradu. Sekundarna ambalaža i uputstvo za pacijenta su u skladu sa Pravilnikom o sadžaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, kao i sadržaju uputstva za lek (Sl.gl.RS br.41/2011). 

Galenske lekove možemo putem Ugovora o snabdevanju ponuditi i drugim apotekama koje u svom sastavu nemaju galensku laboratoriju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Vaša Apoteka Niš