Uticaj droga na društvo je razarajući. Zloupotreba droga dovela je savremeno čovečanstvo do ozbiljnih posledica koje uništavaju zdravlje i živote ljudi, porodicu i društvo. Podstiču porast kriminala, naročito delikvenciju, prostituciju, nezaposlenost, beskućništvo i siromaštvo.

Ovaj datum se obeležava svake godine u celom svetu. Cilj obeležavanja Svetskog dana protiv zloupotreba droga je podizanje nivoa svesti o značaju koji droga predstavlja za društvo i pokretanje svih, kako pojedinaca i porodice, tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga.  

Prema podacima Organizacije ujedinjenih nacija preko 200 miliona ljudi je bar jedanput, probalo drogu, pritom je broj korisnika droga u stalnom porastu. Povećanje broja ljudi koji koriste droge posledica je globalnih društveno-ekonomskih dešavanja u svetu. SZO ukazuje da su u posebnoj opasnosti zemlje u tranziciji. 

 Statistike tvrde da je veliki broj tinejdžera bar jednom probao neku drogu. Prema istraživanju koje je sprovedeno u Republici Srbiji, prosečno vreme otkrivanja (od strane roditelja ili staratelja) da li je njihovo dete koristilo droge je od jedne do tri godine, što je za 80% slučajeva kasno za bilo kakvu reakciju.

Najčešći uzroci korišćenja droga od strane mladih povezani su sa: teškoćama u školi, realizaciji nastave i nastavnog plana i programa; pritiskom vršnjaka, prijatelja ili rodjaka; traženjem rešenja odredjenog problema u korišćenju droga; korišćenjem droga u cilju bega iz realnosti; životom u porodici u kojoj ne postoji ili je nekvalitetna komunikacija; kao i životom u porodici gde se koriste droge.

REŠENJA UVEK POSTOJE, DROGA NIJE I NE MOŽE BITI REŠENJE!

Zavisnost od droga podrazumeva nemogućnost korisnika da kontroliše upotrebu droge i nastavlja korišćenje čak i kada zna da mu ta upotreba donosi probleme. Veoma brzo droga zauzima centralno mesto u njegovom životu i utiče na njegove odnose sa ljudima, sposobnost za učenje i rad, mentalno zdravlje i kvalitet života.

Zavisnost je bolest, koja se, i kada je zavisnik izlečen, uvek može vratiti. Oko 40 % zavisnika uvek će se uporno vraćati uzimanju droge. Oko 30 % zavisnika će svoj kratki životni vek (oko 35 godina) provoditi između ulice, bolnice i zatvora. Umiru rano najčešće zbog slučajnog predoziranja, , hepatitisa, AIDS-a, ili stradaju u saobraćajnim nesrećama. Zavisnici žive upola kraće od prosečnog ljudskog veka. Ali, ne samo kraće, nego i puno lošije. Takav je život tragičan, ne samo za njih, nego i za njihove porodice i prijatelje.

DROGA JE BOLEST. DROGA TI MOŽE ODUZETI PRIJATELJE, RODITELJE, BUDUĆNOST I NA KRAJU ŽIVOT. ZATO RECI NE DROGAMA I ONIMA KOJI TI JE NUDE. NIKO TE NE MOŽE PRISILITI DA ČINIŠ SEBI ZLO!

SVAKA JE DROGA OPASNA!

 Postoji više tipova droga koji na čoveka deluju na različite načine. Različite droge deluju različito na organizam čoveka, pre svega menjajući ,,hemijsku ravnotežu,, u mozgu. Ove promene su odgovorne za izmenjene emocije , kao i za izmenjeno ponašanje koje se dovodi u vezu sa uzimanjem droga. Osim opasnosti od zavisnosti, uz droge preti i veliki rizik od infekcije virusom HIV-a, hepatitisa B i C.

Uopšteno droge se mogu podeliti u četiri grupe:

GRUPA DROGA

VRSTA DROGE

DEJSTVA DROGE

KANABIS

Marihuana, Hašiš,

Hašišovo ulje

Utiče na sposobnost učenja, koncentraciju, rasuđivanje i pamćenje

HALUCINOGENI

LSD, Magične pečurke

(Psilocybe pečurke)

Izazivaju halucinacije

STIMULANSI

(,,Podizači,,)

Amfetamin (spid)

Kokain

Nikotin

Kofein (kafa, neka bezalkoholna pića)

Povećavaju energiju, ubrzavaju rad srca i povećavaju krvni pritisak

DEPRESORI

(,,Spuštači,,)

Alohol

Heroin

Rastvarači

(lepak, sprejevi, benzin)

Usporavaju reakcije, rad srca i disanje

Neke droge ostavljaju lakše, neke teže posledice, ali nema bezopasnih. Pogotovo kada prerastu u naviku i zavisnost. Sve su štetne po zdravlje i sve, pre ili kasnije, izazivaju zavisnost iz koje je jako teško izvući se.

Dobar odnos roditelja i dece tokom detinjstva i adolescencije može znatno smanjiti verovatnoću da deca izaberu pogrešan način života. Uloga roditelja je od ključnog značaja u borbi protiv upotrebe droga.

Jedinica za farmakoinformatiku