Apotekarska ustanova Niš je definisala svoju Misiju, Viziju, Politiku i Cilјeve integrisanog sistema menadžmenta i saglasno tome razvila Strategiju razvoja za ostvarivanje opštih cilјeva koji proističu iz usvojenih strateških dokumenata.